Osnovice osiguranja

Kategorija Definicija Zakon Način utvrđivanja
Najniža mesečna osnovica doprinosa Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 37. Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu
Najviša mesečna osnovica doprinosa Najviša mesečna osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 42. Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici
Najviša godišnja osnovica doprinosa Najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po svim osnovima za kalendarsku godinu osiguranja Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 43. Najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici
Procenjena najviša godišnja osnovica Procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa je najviši iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi po osnovu ugovorene naknade za kalendarsku godinu osiguranja Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 67. Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini petostruki iznos godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini
Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - član 35b. Osnovicu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnoj godini
Minimalna zarada Socio-ekonomska kategorija, koja se ugovara između poslodavca i zaposlenog u slučaju poremećaja u procesu poslovanja Zakon o radu - član 111. Visina minimalne zarade utvrđuje se u neto iznosu po radnom satu
* Napomena: Kada je minimalna zarada viša od najniže mesečne osnovice doprinosa, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se na minimalnu zaradu. Kada je minimalna zarada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se na najnižu mesečnu osnovicu.