ОБАВЕШТЕЊЕ

Портал Централног регистра се налази на новој веб адреси

http://www.croso.gov.rs


Бићете преусмерени аутоматски за 10s или Кликните овде

example1
example1
example1
example1

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranjaUPUTSTVO ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA

[09.02.2015. 13:00]

Kako bi se ubrzala procedura dobijanja izveštaja/uverenja od interesa za obveznike i smanjila papirologija i administracija, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) je kreirao namensku aplikaciju za obveznike plaćanja doprinosa, putem koje se mogu dobiti već definisani izveštaji/uverenja.

Izveštaje/uverenja koje korisnik može dobiti putem ove aplikacije su sledeći:

 1. Uverenje za subvencije na dan (Uverenje koje se, kao dokaz, podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku, a u skladu sa odredbom člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je propisano da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine.
  • Uverenje o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj (s tim da se uverenje ne može izdati na datum u budućnosti) ili
  • Uverenje o broju zaposlenih na dan 31. 3. 2014.( ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj)
 2. Izveštaj o svim zaposlenima, koji na određeni dan, imaju registrovanu prijavu kod datog oveznika,
 3. Izveštaj o svim zaposlenim kod datog obveznika i članovima njihovih porodica, koji na današnji dan imaju registrovane prijave.

Aplikacija je postavljena na sajt CROSO-a www.croso.gov.rs u delu eUsluge, i u produkciji je počev od 09.02.2015.godine, s tim da aplikaciju može koristiti samo lice, koje ima barem jedno ovlašćenje za rad kod obveznika za koga se izveštaj/uverenje traži, s tim da se ovlašćenja proveravaju prema već dodeljenim ovlašćenjima u sistemu CROSO.

Detaljan postupak dobijanja izveštaj/uverenje iz aplikacije obveznici mogu videti u napravljenom korisničkom uputstvu- Uputstvo za upotrebu aplikacije CROSO-obveznik, koje će biti postavljeno na sajtu CROSO-a a www.croso.gov.rs - u delu e Usluge.

Putem ove aplikacije ne mogu dobiti izveštaje/uverenja:

 • obveznici plaćanja doprinosa, koji imaju veliki broj zaposlenih, što kao posledicu ima vreme obrade mnogo duže od predviđenog vremena za generisanje izveštaja/uverenja putem ove aplikacije, i
 • obveznici plaćanja doprinosa, koji imaju potrebu za izveštajima koji nisu definisani u okviru ove aplikacije.
 • Ove izveštaje će generisati isključivo CROSO na osnovu skeniranog, popunjenog, potpisanog i pečatom overenog obrasca zahteva, koji će obveznici plaćanja doprinosa dostaviti na e-mail: info@croso.rs.


OBAVEŠTENjE ZA POSLODAVCE
O NAČINU DOBIJANjA UVERENjA IZ JEDINSTVENE BAZE CROSO-a, KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE DOZVOLE ZA RAD

[26.12.2014. 10:00]

U cilju dobijanja uverenja iz Jedinstvene baze CROSO-a, koje se, kao dokaz, podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje u postupku za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, u skladu sa Pravilnikom o dozvolama za rad ( ,,Sl.glasnik RS“ br 13/2014), donetog na osnovu čl.28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca potrebno je da poslodavci na e-mail: info@croso.rs, dostave skeniran, popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac zahteva, koji se nalazi na sajtu CROSO-a, u sekciju Obrasci za preuzimanje i u istom obeleže koje uverenje im je potrebno:

 1. uverenje da kod poslodavca postoje zaposleni za koje su registrovane odjave sa osiguranja sa osnovom prestanka osiguranja-šifra16- usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u periodu od 90 dana u odnosu na dan izdavanja ovog uverenja;
 2. uverenje da kod poslodavca ne postoje zaposleni kod kojih su registrovane odjave sa osiguranja sa osnovom prestanka osiguranja-šifra16- usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u periodu od 90 dana u odnosu na dan izdavanja ovog uverenja .

OBAVEŠTENJE

[25.12.2014. 15:30]

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo Vas da će počevši od januara 2015. godine, nova adresa veb prezentacije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja biti www.croso.gov.rs (umesto dosadašnje www.croso.rs).
Informacije na veb adresi www.croso.rs se više neće ažurirati. Sve nove informacije, obaveštenja moći ćete da pročitate na novoj veb adresi www.croso.gov.rs.


OBAVEŠTENJE

[11.07.2014. 10:00]

OBAVEŠTENJE ZA POSLODAVCE O NAČINU DOBIJANJA UVERENJA IZ JEDINSTVENE BAZE CROSO, KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

U cilju dobijanja uverenja iz Jedinstvene baze CROSO-a, koje se, kao dokaz, podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku, a u skladu sa odredbom člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje , kojim je propisano da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine, potrebno je da poslodavci na e-mail: uverenja@croso.rs, dostave skeniran, popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac zahteva (Zahtev - obrazac možete preuzeti i na sajtu CR-a, u sekciji Obrasci za preuzimanje) i u istom obeleže koje uverenje im je potrebno:

 1. uverenja o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj (s tim da se uverenje ne može izdati na datum u budućnosti) ili
 2. uverenja o broju zaposlenih na dan 31. 3. 2014.( ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj)

Nakon generisanja traženog uverenja isto će biti dostavljeno elektronskim putem na e-mail sa kojeg je poslat zahtev za izdavanje istog.


Java Update 7u60

Link sa kojeg možete preuzeti poslednju verziju Jave: JAVA preuzimanje
Nakon instalacije, prilikom logovanja na Portal, pojaviće Vam se dve poruke i potrebno je samo da dozvolite da se pokrene Java aplet - Uputstvo


VAŽNO

[30.12.2013. 09:39]

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA
Dana 30.12.2013.godine, Vlada je donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (,,Službeni glasnik RS”, br. 54/10 i 124/12). Izmenjenom odredbom člana 12.ove uredbe, propisano je da ako podnosilac jedinstvene prijave – pravno lice ne poseduje tehničke uslove za neposredno podnošenje Centralnom registru jedinstvene prijave u elektronskom obliku, do obezbeđenja tih uslova, a najdalje do 1. MARTA 2014. GODINE , jedinstvenu prijavu u elektronskom obliku može podnositi posredstvom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje


OBAVEŠTENJA

[24.12.2013. 12:03]

OBAVEŠTENЈE
Zbog velikog broja pristiglih ovlašćenja i u želji da ista budu na vreme uneta u sistem Centralnog registra, ubuduće nećemo dostavljati informaciju o unosu istih na vaš e –mail već ćete proveru moći da izvršite na sajtu CR u sekciji E-Usluge


[16.12.2013. 11:40]

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA
Od danas su implementirana nova poslovna pravila koja su zajednički dogovorena sa organizacijama OSO, a odnose na način popunjavanja, odnosno vidljivost popunjenih polja na MA obrascu kod tipa prijave ODJAVA. Od danas na tipu prijave ODJAVA će biti popunjena sledeća polja:

 1. Ime
 2. Prezime
 3. JMBG
 4. Datum rođenja
 5. Pol
 6. Nosilac osiguranja
 7. Osnov osiguranja
 8. Datum prestanka osiguranja
 9. Osnov prestanka osiguranja
 10. Dokazi
 11. PIB/JMBG
 12. MBR
 13. Datum prijave
 14. Datum podnošenja prijave
 15. Delovodni broj prijave
 16. Tip registracije

Kako je reč o obimnijoj izmeni šifarnika načina popunjavanja odjave, ukoliko u toku današnjeg dana bude problema u radu, molimo vas za strpljenje i saradnju, a mi ćemo se kao i uvek truditi da brzo intervenišemo.


[26.11.2013. 00:00]

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA IZVRŠITELJE
Zbog prevelikog obima posla, ukoliko su Vam potrebne informacije za više od jednog lica prema kojima je pokrenut postupka izvršenja, obavezno je koristiti aplikaciju namenjenu Izvršiteljima koju možete preuzeti u odeljku eUsluge na sajtu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.


[14.11.2013. 00:00]

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da se u sekciji E-Usluge nalazi softver namenjen izvršiteljima i Korisničko upustvo za izvršitelje, u kome je dato objašnjenje za korišćenje navedenog softvera, a isto je namenjeno izvršiteljima u cilju što efikasnijeg dobijanja potrebnih informacija iz baze CROSO-a.OTKLANJANJE TEHNIČKIH PROBLEMA

[01.03.2014. 14:00]

MUP je postavio novi Middleware koji rešava problem koji se javljao kod pokušaja snimanja prijave
(greška: "Runtime error! /Program: C:\Program files\Java\jre7\bin\java.exe /R6025/ - pure virtual function call")
Link sa kojeg možete preuzeti novi Middleware: http://ca.mup.gov.rs/download.html (Naziv softvera: RSIDCardMW 2.1.0)


[10.01.2014. 13:00]

Tokom sledeće nedelje (od 13.1.2014. godine) pojaviće se nova verzija Jave (Java 7u51). Potrebno je da instalirate Javu i zatim dodate 'exception' na sledeći način: Uputstvo za dodavanje izuzetka Java 7u51
Tek kada se doda nova Java biće moguće dodavanje 'exceptiona'. To sada ne postoji kao funkcionalnost.


[21.10.2013. 00:00]

Uputstvo za otklanjanje postojećeg problema sa Java-om (greška "Neočekivana greška prilikom potpisivanja"): Uputstvo za rešenje problema sa Java-om


[17.10.2013. 00:00]

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je potrebno da instalirate poslednju verziju Jave 7 update 45 za korišćenje Portala Centralnog registra (JRE i Plugin).
Link sa kojeg možete preuzeti poslednju verziju Jave: Preuzmi JRE
Link sa kojeg možete preuzeti poslednju verziju Java plugin-a: Preuzmi Java plugin
Preuzmite uputstvo za istalaciju Java-e: Uputstvo za instalaciju Java-e


INFORMACIJE

Okrugli sto „Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja po meri korisnika“ 27.SEPTEMBAR 2013 – PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Grupacija računovodstvenih agencija Privredne komore Srbije inicirala je okrugli sto „Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja po meri korisnika“, sa željom da se sagleda funkcionisanje tog registra, ukaže na aktuelne probleme i ograničenja, kao i mogućnosti unapređenja, rekao je potpredsednik PKS Zdravko Jelušić otvarajući skup

Više o ovom događaju:
Okrugli sto - Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja po meri korisnika

RFZO i Centralni registar

Saznajte više na www.infobilans.rs


Obaveštavamo Vas da će u situacijama kada se PDF ne generiše, odnosno isti nije dostupan nakon uspešno podnete prijave/promene/odjave isti biti dostupan narednog dana na Vašem nalogu.


Obuka poslodavaca - Podnošenje prijave na obavezno socijalno osiguranje putem portala Centralnog registra
(17. septembar 2013. Novi Sad; 23. septembar 2013. Beograd; 25. septembar 2013. Beograd; 27. septembar 2013. Niš; 17. oktobar 2013. Kragujevac)

Više informacija o obuci i načinu prijavljivanja možete naći u sekciji Vesti, kao i na sajtu MNG centra (www.mngcentar.com).


Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je počeo sa radom 06.08.2013.godine, a to znači i da se jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose putem Portala Centralnog registra.

Period tranzicije, u kom obveznici podnošenja jedinstvene prijave treba da se osposobe za elektronsko podnošenje prijave, traje do 06.01.2014.godine, a poslodavci i osiguranici u ovom periodu mogu koristiti neki od šaltera RFPIO, RFZO i NSZ, s tim da je bitno istaći da prijava podneta na Portalu CROSO-a ili nekom od šaltera istog momenta biva prosleđena svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Posle ovog datuma obveznici neće moći više da koriste ni aplikaciju RFZO za podnošenje elektronske prijave zaposlenih na zdravstveno osiguranje.

Preduslovi za korišćenje Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

 • posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata, a nabavlja se kod jednog od sertifikacionih tela: Privredne komore RS, Javnog preduzeća Pošta RS, MUP-a i Halkoma), i

 • posedovanje ovlašćenja, koja predstavljaju elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja preduzima određene radnje na Portalu Centralnog registra.

Sve detalje u vezi dodele ovlašćenja (elektronskim putem, preko Portala ili u papirnoj formi), registracije i rada na Portalu može se naći u sekciji E-Upustva.

 • Obaveštavamo Vas da je problem vezan za PKS sertifikate izdate pre 31.08.2012. godine otklonjen. Više informacija u odeljku E-Uputstva;

 • Napomena: Ukoliko posedujete sertifikat izdat od strane Privredne komore Srbije na Diners kartici, molimo Vas da se obratite sertifikacionom telu Privredne komore Srbije za rešavanje problema.

 • Skrećemo Vam pažnju i na činjenicu, da od početka operativnog rada Centralnog registra, sve radnje koje preduzmete na Portalu su zvanične i beleže se u Jedinstvenoj bazi CROSO-a, a poslodavci koji su se registrovali za rad na Portalu snose svu odgovornost za sve preduzete radnje;

 • Jedinstvenu bazu CROSO-a čine prijave koje su preuzete u procesu migracije podataka iz baza organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (do 03.08.2013.) i prijave koje se podnose direktno Centralnom registru (od 06.08.2013.). Proces migracije podataka urađen je u saradnji sa predstavnicima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, od kojih je formiran Tim za migraciju, rešenjem resornog ministra. Dogovorena su zajednička pravila i donete odluke koje će prijave i pod kojim uslovima biti prenete u Jedinstvenu bazu CROSO-a. Za deo prijava koje organizacije nisu uspele da usaglase, odnosno isprave, a podudarale su se u većini podataka (JMBG, PIB, osnov osiguranja,...) osim u datumu početka osiguranja, odluka Tima za migraciju je da se one prenesu u Jedinstvenu bazu CROSO-a sa sistemskim datumom - 03.08.2013.godine.

 • Obveznik podnošenja prijave čiji su radnici migrirani u sistem Centralnog registra sa sistemskim datumom 03.08.2013. godine mogu nesmetano za tu prijavu podnositi promenu, odnosno odjavu sa osiguranja ili se javiti na šalter neke od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, a šalterski službenik u saradnji sa osiguranikom, odnosno obveznikom podnošenja prijave će utvrditi tačne datume početka, odnosno prestanka osiguranja (na osnovu priloženih dokaza) i izvršiti ispravku podatka u bazi Centralnog registra, odnosno uneti tačne datume početka ili prestanka osiuranja koji će kao takvi za ubuduće biti jednaki u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

 • Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i dalje zadržavaju svoje osnovne baze kao i podatke sadržane u njima i iste koriste u ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Centralni registar odgovara za tačnost i potpunost podataka unetih u sistem Centralnog registra nakon operativnog uspostavljanja, a to je 06.08.2013. godine.

 • Sva dokumenta ovlašćenja, koja su dostavljena Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a posle izvršene provere nisu vraćena poslodavcima, smatraju se validnim. Ista će biti uneta u Informacioni sistem Centralnog registra, o čemu će poslodavci biti obavešteni.

 • Napomena: Ukoliko od trenutka dostavljanja ovlašćenja papirnim putem i unošenja u sistem Centralnog registra dođe do bilo kakvih promena u pogledu lica kojima su dodeljena ovlašćenja, važno je o tome obavestiti Centralni registar, kako bi se te promene unele u sistem.

 • Obaveštavaju se korisnici Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da mogu postaviti pitanja, odnosno dobiti sve potrebne informacije vezane za podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra registra:

Na e-mail: info@croso.rs 24 časa dnevno

Na sledeće brojeve telefona, u periodu od 7:30-15:30 časova:

- pitanja u vezi poslovnih pravila na brojeve telefona: 011/285-62-63; 285-62-47; 285-62-53; 285-62-68, 285-62-90; 285-62-45; 285-62-48;

- za tehnička pitanja na broj telefona: 011/285-60-05; 285-60-08 i 285-60-06

- na pitanja koja proizilaze iz primene zakona i podzakonskih akata Centralnog registra na brojeve telefona: 011/285-62-47; 285-62-53; 285-62-63 i 285-62-90

29.12.2014 [ 13:45 ]
Rok za prijavu za vreme predstojećih praznika
...opširnije
16.9.2014 [ 14:00 ]
OBAVEŠTENJE ZA JAVNE BELEŽNIKE
...opširnije
06.3.2014 [ 10:45 ]
Obaveštenje obveznicima
...opširnije
30.9.2013 [ 23:00 ]
RFZO i Centralni registar
...opširnije
30.9.2013 [ 20:00 ]
Okrugli sto „Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja po meri korisnika“ 27.SEPTEMBAR 2013 – PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
...opširnije

Preduslovi za korišćenje portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja su posedovanje:

I kvalifikovanog elektronskog sertifikata, i

II ovlašćenja

I Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev, izdaje jedno od četiri registrovana sertifikaciona tela u Republici Srbiji:

-    Privredna komora RS – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
-    Javno preduzeće Pošta RS – http://www.ca.posta.rs/
-    Halkom – http://www.halcom.rs/ca
-    MUP - http://ca.mup.gov.rs

II Ovlašćenje u sistemu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja predstavlja elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice (punomoćnik) ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja, preduzima određene radnje.

Zakonski zastupnik može ovlastiti drugo lice na dva sledeća načina:

 1. Elektronskim putem, preko portala Centralnog registra, samo ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa , koji je upisan u Agenciji za privredne registre i ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat;
 2. U papirnoj formi, poštom, ukoliko je u pitanju zakonski zastupnik obveznika plaćanja doprinosa koji nije registrovan u APR-u, već u nekom drugom organu nadležnom za registraciju, zbog čega nije moguće da Centralni registar automatski proveri tu činjenicu elektronskim putem, kao i u situaciji kada obveznik tehnički nije osposobljen za taj posao ili želi da taj posao prenese na neko drugo fizičko ili pravno lice.
  Kada se registracija vrši na ovaj način, potrebno je poštom, na adresu Centralnog registra, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1/drugi sprat/- soba 232 uz popunjen, potpisan i zaveden dokument o dodeli ovlašćenja, priložiti sledeće dokaze: (Primer ispravno popunjenog obrasca ovlašćenja)

Potrebna dokumenta:

 • rešenje o registraciji nadležnog organa-kopiju
 • popunjen obrazac ovlašćenja
 • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika- lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument
 • kopiju ličnog identifikacionog dokumenta za svako ovlašćeno lice -lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument,

Dokumentaciju treba poslati poštom na adresu:
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sprat II, soba 232 (tel.: 011/3110365, 011/2856232)

Tehničko uputstvo za pristup i korišćenje Portala, u kome je detaljno pojašnjen postupak podnošenja prijave/promene/odjave, dokument “Kvalifikovani sertifikati, digitalni potpis i dodela ovlašćenja” u kome je detaljno pojašnjeno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i dodela ovlašćenja, kao i obrazac ovlašćenja, mogu se preuzeti sa sajta Centralnog registra, odeljak eUputstva (http://www.croso.rs/euputstva.html).

OBAVEŠTENjE: u vezi podnetih ovlašćenja za rad na portalu CROSO-a

Sva dokumenta ovlašćenja, koja su dostavljena Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, a posle izvršene provere nisu vraćena poslodavcima, smatraju se validnim.
Ista će biti uneta u Informacioni sistem Centralnog registra, a proveru da li su upisana ovlašćenja možete izršiti na sajtu croso.rs, sekcija eUsluge - Provera ovlašćenja.