ОБАВЕШТЕЊЕ

Портал Централног регистра се налази на новој веб адреси

http://www.croso.gov.rs


Бићете преусмерени аутоматски за 10s или Кликните овде

example1
example1
example1
example1

Централни регистар обавезног социјалног осигурањаУПУТСТВО ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА

[09.02.2015. 13:00]

Како би се убрзала процедура добијања извештаја/уверења од интереса за обвезнике и смањила папирологија и администрација, Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је креирао наменску апликацију за обвезнике плаћања доприноса, путем које се могу добити већ дефинисани извештаји/уверења.

Извештаје/уверења које корисник може добити путем ове аплиkације су следећи:

 1. Уверење за субвенције на дан (Уверење које се, као доказ, подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, а у складу са одредбом члана 21в Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим је прописано да послодавац који запосли ново лице има право за повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице, исплаћене закључно са 30.06.2016. године.
  • Уверење о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај (с тим да се уверење не може издати на датум у будућности) или
  • Уверење о броју запослених на дан 31. 3. 2014.( овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај)
 2. Извештај о свим запосленима, који на одређени дан, имају регистровану пријаву код датог овезника,
 3. Извештај о свим запосленим код датог обвезника и члановима њихових породица, који на данашњи дан имају регистроване пријаве.

Апликација је постављена на сајт ЦРОСО-а www.croso.gov.rs у делу еУслуге, и у продукцији је почев од 09.02.2015. године, с тим да апликацију може користити само лице, које има барем једно овлашћење за рад код обвезника за кога се извештај/уверење тражи, с тим да се овлашћења проверавају према већ додељеним овлашћењима у систему ЦРОСО.

Детаљан поступак добијања извештај/уверење из апликације обвезници могу видети у направљеном корисничком упутству- Упутство за употребу апликације ЦРОСО-обвезник, које ће бити постављено на сајту ЦРОСО-а а www.croso.gov.rs - у делу е Услуге.

Путем ове апликације не могу добити извештаје/уверења:

 • обвезници плаћања доприноса, који имају велики број запослених, што као последицу има време обраде много дуже од предвиђеног времена за генерисање извештаја/уверења путем ове апликације, и
 • обвезници плаћања доприноса, који имају потребу за извештајима који нису дефинисани у оквиру ове апликације.
 • Ове извештаје ће генерисати искључиво ЦРОСО на основу скенираног, попуњеног, потписаног и печатом овереног обрасца захтева, који ће обвезници плаћања доприноса доставити на e-mail: info@croso.rs.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ
О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА УВЕРЕЊА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ЦРОСО-а, КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОДУЖЕЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

[26.12.2014. 10:00]

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Националној служби за запошљавање у поступку за издавање, односно продужење дозволе за рад, у складу са Правилником о дозволама за рад ( ,,Сл.гласник РС“ бр 13/2014), донетог на основу чл.28. став 3. Закона о запошљавању странаца потребно је да послодавци на e-mail: info@croso.rs, доставe скениран, попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева, који се налази на сајту ЦРОСО-а, у секцију Обрасци за преузимање и у истом обележе које уверење им је потребно:

 1. уверење да код послодавца постоје запослени за које су регистроване одјаве са осигурања са основом престанка осигурања-шифра16- услед технолошких, економских или организационих промена у периоду од 90 дана у односу на дан издавања овог уверења;
 2. уверење да код послодавца не постоје запослени код којих су регистроване одјаве са осигурања са основом престанка осигурања-шифра16- услед технолошких, економских или организационих промена у периоду од 90 дана у односу на дан издавања овог уверења .

ОБАВЕШТЕЊЕ

[25.12.2014. 15:30]

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо Вас да ће почевши од јануара 2015. године, нова адреса веб презентације Централног регистра обавезног социјалног осигурања бити www.croso.gov.rs (уместо досадашње www.croso.rs).
Информације на веб адреси www.croso.rs се више неће ажурирати. Све нове информације, обавештења моћи ћете да прочитате на новој веб адреси www.croso.gov.rs.


ОБАВЕШТЕЊЕ

[11.07.2014. 10:00]

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА УВЕРЕЊА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ЦРОСО, КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, а у складу са одредбом члана 21в Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање , којим је прописано да послодавац који запосли ново лице има право за повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице, исплаћене закључно са 30.06.2016. године, потребно је да послодавци на e-mail: uverenja@croso.rs, доставe скениран, попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева (Захтев - образац можете преузети и на сајту ЦР-а, у секцији Обрасци за преузимање) и у истом обележе које уверење им је потребно:

 1. уверења о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај (с тим да се уверење не може издати на датум у будућности) или
 2. уверења о броју запослених на дан 31. 3. 2014.( овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај)

Након генерисања траженог уверења исто ће бити достављено електронским путем на е-маил са којег је послат захтев за издавање истог.


Java Update 7u60

Линк са којег можете преузети последњу верзију Jave: JAVA преузимање
Након инсталације, приликом логовања на Портал, појавиће Вам се две поруке и потребно је само да дозволите да се покрене Java aplet - Упутство


ВАЖНО

[30.12.2013. 09:39]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
Дана 30.12.2013.године, Влада је донела Уредбу о изменама и допунама Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС”, бр. 54/10 и 124/12). Измењеном одредбом члана 12.ове уредбе, прописано је да ако подносилац јединствене пријаве – правно лице не поседује техничке услове за непосредно подношење Централном регистру јединствене пријаве у електронском облику, до обезбеђења тих услова, а најдаље до 1. МАРТА 2014. ГОДИНЕ , јединствену пријаву у електронском облику може подносити посредством Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање или Националне службе за запошљавање


ОБАВЕШТЕЊА

[24.12.2013. 16:23]

ОБАВЕШТЕЊЕ
Због великог броја пристиглих овлашћења и у жељи да иста буду на време унета у систем Централног регистра, убудуће нећемо достављати информацију о уносу истих на ваш е –маил, већ ћете проверу моћи да извршитe на сајту ЦР у секцији Е-Услуге


[16.12.2013. 11:40]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
Од данас су имплементирана нова пословна правила која су заједнички договорена са организацијама ОСО, а односе на начин попуњавања, односно видљивост попуњених поља на МА обрасцу код типа пријаве ОДЈАВА. Од данас на типу пријаве ОДЈАВА ће бити попуњена следећа поља:

 1. Име
 2. Презиме
 3. ЈМБГ
 4. Датум рођења
 5. Пол
 6. Носилац осигурања
 7. Основ осигурања
 8. Датум престанка осигурања
 9. Основ престанка осигурања
 10. Докази
 11. ПИБ/ЈМБГ
 12. МБР
 13. Датум пријаве
 14. Датум подношења пријаве
 15. Деловодни број пријаве
 16. Тип регистрације

Како је реч о обимнијој измени шифарника начина попуњавања одјаве, уколико у току данашњег дана буде проблема у раду, молимо вас за стрпљење и сарадњу, а ми ћемо се као и увек трудити да брзо интервенишемо.


[26.11.2013. 00:00]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ
Због превеликог обима посла, уколико су Вам потребне информације за више од једног лица према којима је покренут поступка извршења, обавезно је користити апликацију намењену Извршитељима коју можете преузети у одељку еУслуге на сајту Централног регистра обавезног социјалног осигурања.


[14.11.2013. 00:00]

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо Вас да се у секцији Е-Услуге налази софтвер намењен извршитељима и Корисничко упуство за извршитеље, у коме је дато објашњење за коришћење наведеног софтвера, а исто је намењено извршитељима у циљу што ефикаснијег добијања потребних информација из базе ЦРОСО-а.ОТКЛАЊАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА

[01.03.2014. 14:00]

МУП је поставио нови Middleware који решава проблем који се јављао код покушаја снимања пријаве
(грешка: "Runtime error! /Program: C:\Program files\Java\jre7\bin\java.exe /R6025/ - pure virtual function call")
Линк са којег можете преузети нови Middleware: http://ca.mup.gov.rs/download.html (Назив софтвера: RSIDCardMW 2.1.0)


[10.01.2014. 13:00]

Током следеће недеље (од 13.1.2014. године) појавиће се нова верзија Јаве (Java 7u51). Потребно је да инсталирате Јаву и затим додате 'exception' на следећи начин: Упутство за додавање изузетка Java 7u51
Тек када се дода нова Java биће могуће додавање 'exceptiona'. То сада не постоји као функционалност.


[21.10.2013. 00:00]

Упутство за отклањање постојећег проблема са Java-ом (грешка "Неочекивана грешка приликом потписивања"): Упутство за решење проблема сa Jаva-ом


[17.10.2013. 00:00]

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да је потребно да инсталирате последњу верзију Jave 7 update 45 за коришћење Портала Централног регистра (JRE и Plugin).
Линк са којег можете преузети последњу верзију Jave: Преузми JRE
Линк са којег можете преузети последњу верзију Java plugin-а: Преузми Java plugin
Преузмите упутство за исталацију Java-e: Упутство за инсталацију Java-e


ИНФОРМАЦИЈЕ

Округли сто „Централни регистар обавезног социјалног осигурања по мери корисника“ 27.СЕПТЕМБАР 2013 – ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Групација рачуноводствених агенција Привредне коморе Србије иницирала је округли сто „Централни регистар обавезног социјалног осигурања по мери корисника“, са жељом да се сагледа функционисање тог регистра, укаже на актуелне проблеме и ограничења, као и могућности унапређења, рекао је потпредседник ПКС Здравко Јелушић отварајући скуп

Више о овом догађају:
Okrugli sto - Централни регистар обавезног социјалног осигурања по мери корисника

РФЗО и Централни регистар

Сазнајте више на www.infobilans.rs


Обавештавамо Вас да ће у ситуацијама када се ПДФ не генерише, односно исти није доступан након успешно поднете пријаве/промене/одјаве исти бити доступан наредног дана на Вашем налогу.


Обука послодаваца - Подношење пријаве на обавезно социјално осигурање путем портала Централног регистра
(17. септембар 2013. Нови Сад; 23. септембар 2013. Београд; 25. септембар 2013. Београд; 27. септембар 2013. Ниш; 17. октобар 2013. Крагујевац)

Више информација о обуци и начину пријављивања можете наћи у секцији Вести, као и на сајту МНГ центра (www.mngcentar.com).


Цeнтрaлни рeгистaр oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa је пoчeo сa рaдoм 06.08.2013.године, а то значи и да се јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику подносе путем Портала Централног регистра.

Период транзиције, у ком обвезници подношења јединствене пријаве треба да се оспособе за електронско подношење пријаве, траје до 06.01.2014.године, а послодавци и осигураници у овом периоду могу користити неки од шалтера РФПИО, РФЗО и НСЗ, с тим да је битно истаћи да пријава поднета на Порталу ЦРОСО-а или неком од шалтера истог момента бива прослеђена свим организацијама обавезног социјалног осигурања.

После овог датума обвезници неће моћи више да користе ни апликацију РФЗО за подношење електронске пријаве запослених на здравствено осигурање.

Предуслови за коришћење Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања:

 • поседовање квалификованог електронског сертификата, који служи за електронску идентификацију корисника (власника сертификата) и дигитално потписивање електронских докумената, а набавља се код једног од сертификационих тела: Привредне коморе РС, Јавног предузећа Пошта РС, МУП-а и Халкома), и

 • поседовање овлашћења, која представљају електронски уговор између законског заступника као даваоца овлашћења и овлашћеног лица, односно пуномоћника, којим се овлашћено лице (пуномоћник) овлашћује да у име и за рачун даваоца овлашћења предузима одређене радње на Порталу Централног регистра.

Све детаље у вези доделе овлашћења (електронским путем, преко Портала или у папирној форми), регистрације и рада на Порталу може се наћи у секцији Е-Упуства.

 • Обaвештaвaмo Вaс дa je прoблeм вeзaн зa ПКС сeртификaтe издaтe прe 31.08.2012. године oтклoњeн. Вишe инфoрмaциja у oдeљку Е-Упутствa;

 • Напомена: Уколико поседујете сертификат издат од стране Привредне коморе Србије на Diners картици, молимо Вас да се обратите сертификационом телу Привредне коморе Србије за решавање проблема.

 • Скрећемо Вам пажњу и на чињеницу, да од почетка оперативног рада Централног регистра, све радње које предузмете на Порталу су званичне и бележе се у Јединственој бази ЦРОСО-а, а послодавци који су се регистровали за рад на Порталу сносе сву одговорност за све предузете радње;

 • Jeдинствeну бaзу ЦРОСО-a чине приjaве кoje су прeузeтe у прoцeсу мигрaциje пoдaтaкa из бaзa oргaнизaциja обавезног социјалног осигурања (дo 03.08.2013.) и приjaве кoje сe пoднoсe дирeктнo Цeнтрaлнoм рeгистру (oд 06.08.2013.). Прoцeс мигрaциje пoдaтaкa урaђeн je у сaрaдњи сa прeдстaвницимa oргaнизaциja обавезног социјалног осигурања, oд кojих je фoрмирaн Tим зa мигрaциjу, рeшeњeм рeсoрнoг министрa. Дoгoвoрeнa су зajeдничкa прaвилa и дoнeтe oдлукe кoje ћe приjaвe и пoд кojим услoвимa бити прeнeтe у Jeдинствeну бaзу ЦРОСО-a. За део приjaвa кoje oргaнизaциje нису успeлe дa усaглaсe, oднoснo испрaвe, а подударале су се у већини података (ЈМБГ, ПИБ, основ осигурања,...) осим у датуму почетка осигурања, одлука Тима за миграцију је да се оне прeнeсу у Jeдинствeну бaзу ЦРОСО-a са системским датумом - 03.08.2013.године.

 • Обвезник подношења пријаве чији су радници мигрирани у систем Централног регистра са системским датумом 03.08.2013. године могу несметано за ту пријаву подносити промену, односно одјаву са осигурања или се јавити на шалтер неке од организација обавезног социјалног осигурања, а шалтерски службеник у сарадњи са осигураником, односно обвезником подношења пријаве ће утврдити тачне датуме почетка, односно престанка осигурања (на основу приложених доказа) и извршити исправку податка у бази Централног регистра, односно унети тачне датуме почетка или престанка осиурања који ће као такви за убудуће бити једнаки у свим организацијама обавезног социјалног осигурања.

 • Организације обавезног социјалног осигурања и даље задржавају своје основне базе као и податке садржане у њима и исте користе у остваривању права из пензијског и инвалидског и здравственог осигурања. Централни регистар одговара за тачност и потпуност података унетих у систем Централног регистра након оперативног успостављања, а то је 06.08.2013. године.

 • Сва документа овлашћења, која су достављена Централном регистру обавезног социјалног осигурања, a после извршене провере нису враћена послодавцима, сматрају се валидним. Иста ће бити унета у Информациони систем Централног регистра, о чему ће послодавци бити обавештени.

 • Напомена: Уколико од тренутка достављања овлашћења папирним путем и уношења у систем Централног регистра дође до било каквих промена у погледу лица којима су додељена овлашћења, важно је о томе обавестити Централни регистар, како би се те промене унеле у систем.

 • Обавештавају се корисници Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања да могу поставити питања, односно добити све потребне информације везане за подношење Јединствене пријаве на обавезно социјалнo осигурање у електронском облику на Порталу Централног регистра регистра:

На e-mail: info@croso.rs 24 часа дневно

На следеће бројеве телефона, у периоду од 7:30-15:30 часова:

- питања у вези пословних правила на бројеве телефона: 011/285-62-63; 285-62-47; 285-62-53; 285-62-68, 285-62-90; 285-62-45; 285-62-48;

- за техничка питања на број телефона: 011/285-60-05; 285-60-08 и 285-60-06

- на питања која произилазе из примене закона и подзаконских аката Централног регистра на бројеве телефона: 011/285-62-47; 285-62-53; 285-62-63 и 285-62-90

29.12.2014 [ 13:45 ]
Рок за пријаву за време предстојећих празника
...опширније
16.09.2014 [ 14:00 ]
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ БЕЛЕЖНИКЕ
...опширније
06.03.2014 [ 10:45 ]
Обавештење обвезницима
...опширније
30.09.2013 [ 23:00 ]
РФЗО и Централни регистар
...опширније
30.09.2013 [ 20:00 ]
Округли сто „Централни регистар обавезног социјалног осигурања по мери корисника“ 27.СЕПТЕМБАР 2013 – ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
...опширније

Предуслови за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања су поседовање:

I квалификованог електронског сертификата, и

II овлашћења

I Квалификовани електронски сертификат служи за електронску идентификацију корисника (власника сертификата) и дигитално потписивање електронских докумената. Издавање квалификованих електронских сертификата није у надлежности Централног регистра, већ их на лични захтев, издаје једно од четири регистрована сертификациона тела у Републици Србији:

-    Привредна комора РС – http://www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2
-    Јавно предузеће Пошта РС – http://www.ca.posta.rs/
-    Халком – http://www.halcom.rs/ca
-    МУП - http://ca.mup.gov.rs

II Овлашћење у систему Централног регистра обавезног социјалног осигурања представља електронски уговор између законског заступника као даваоца овлашћења и овлашћеног лица, односно пуномоћника, којим се овлашћено лице (пуномоћник) овлашћује да у име и за рачун даваоца овлашћења, предузима одређене радње.

Законски заступник може овластити друго лице на два следећа начина:

 1. Електронским путем, преко портала Централног регистра, само уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса , који је уписан у Агенцији за привредне регистре и уколико поседује квалификовани електронски сертификат;
 2. У папирној форми, поштом, уколико је у питању законски заступник обвезника плаћања доприноса који није регистрован у АПР-у, већ у неком другом органу надлежном за регистрацију, због чега није могуће да Централни регистар аутоматски провери ту чињеницу електронским путем, као и у ситуацији када обвезник технички није оспособљен за тај посао или жели да тај посао пренесе на неко друго физичко или правно лице.
  Када се регистрација врши на овај начин, потребно је поштом, на адресу Централног регистра, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1/други спрат/- соба 232 уз попуњен, потписан и заведен документ о додели овлашћења, приложити следеће доказе: (Пример исправно попуњеног обрасца овлашћења)

Потребна документа:

 • решење о регистрацији надлежног органа-копију
 • попуњен образац овлашћења
 • копију личног идентификационог документа законског заступника- лична карта или неки други идентификациони документ
 • копију личног идентификационог документа за свако овлашћенo лицe -лична карта или неки други идентификациони документ,

Документацију треба послати поштом на адресу:
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, спрат II, соба 232 (тел.: 011/3110365, 011/2856232)

Техничко упутство за приступ и коришћење Портала, у коме је детаљно појашњен поступак подношења пријаве/промене/одјаве, документ “Квалификовани сертификати, дигитални потпис и додела овлашћења” у коме је детаљно појашњено коришћење квалификованих електронских сертификата и додела овлашћења, као и образац овлашћења, могу се преузети са сајта Централног регистра, одељак еУпутства (http://www.croso.rs/euputstva.html).

ОБАВЕШТЕЊЕ: у вези поднетих овлашћења за рад на порталу ЦРОСО-а

Сва документа овлашћења, која су достављена Централном регистру обавезног социјалног осигурања, a после извршене провере нису враћена послодавцима, сматрају се валидним.
Иста ће бити унета у Информациони систем Централног регистра, а проверу да ли су уписана овлашћења можете извршити на сајту croso.rs, секција еУслуге - Провера овлашћења.

trcr_bottom